หน้าหลัก

สินค้าขายดี

สินค้าใหม่

         อโอโซโดเข้าใจว่าผู้ใช้งานของเราให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนและวิธีการเก็บรวบรวมการใช้ ารเปิดเผยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเรามุ่งมั่นที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านใช้บริการฟังก์ชัน มินิแอปพลิเคชัน หรือเกมมือถือ ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา หรือติดต่อกับเราผ่านทางบริการแอปพลิเคชันอื่น ผู้แทนงานบริการลูกค้า หรือเข้าถึงบริการหรือแพลตฟอร์มของเราผ่านทางคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้  กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างระมัดระวังเมื่อกด หรือ ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง "ลงทะเบียน" "ข้าพเจ้าตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของอโอโซโด" ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ โอน และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว ของอโอโซโดหรือถ้อยคำอื่นใดที่คล้ายคลึงกันซึ่งอยู่บนหน้าลงทะเบียนของอโอโซโดหรือในระหว่างที่เราให้บริการแก่ท่านหรือเมื่อมีการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ท่านได้รับทราบว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และท่านได้ตกลงและให้ความยินยอมให้เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่ระบุไว้และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในนโยบายนี้ 

 

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวเบื้องต้น 

1.1 ในการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควรจะใช้ร่วมกันกับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประเทศของเขตอำนาจศาลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 12ด้านล่าง 

1.2 ในการใช้บริการของท่านผ่านแอปพลิเคชันของอโอโซโดและเว็บไซต์ (ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์หรือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่) และรวมถึงผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ฟังก์ชันและบริการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยอโอโซโด เราจะต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ แพลตฟอร์มจะหมายความรวมถึงแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์หรือ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่) และบริการหมายความถึงผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ฟังก์ชันและบริการอื่น ๆ ที่จัดหามาโดยอโอโซโดตามเวลาต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มทั้งหลายเป็นครั้งคราวไป 

1.3 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเพื่อให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและได้รับมาระหว่างการให้บริการหรือการให้เข้าถึงแพลตฟอร์มแก่ท่าน ซึ่งเป็นผู้ใช้ของเรา ไม่ว่าท่านจะได้ลงทะเบียนใช้งานแพลตฟอร์มของเราในฐานะของผู้ซื้อหรือผู้ขาย เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

1.4 ให้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงอ่านประกาศที่เกี่ยวข้องที่เราอาจมีสำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะอื่น ๆ เมื่อเรามีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเพื่อที่ท่านจะได้ตระหนักอย่างเต็มที่ถึงวิธีการและสาเหตุที่เราต้องใช้ข้อมูลของท่าน  

1.5 เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราได้ทำต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคต จะถูกนำมาเผยแพร่บนหน้านี้ และจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ท่านทราบ ทั้งนี้ หากได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่น การที่ท่านใช้บริการต่อไป การเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการสั่งซื้อสินค้า (ตามที่ได้กำหนดในเงื่อนไขการใช้งาน) บนแพลตฟอร์ม หรือการให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ภายหลังจากการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ไม่ว่าท่านได้อ่านเอกสารนั้นแล้วหรือไม่ก็ตาม)จะเป็นการแสดงการรับทราบและยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เราได้ทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องอ่านและตรวจสอบว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือไม่อยู่เสมอ 

1.6 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้ร่วมกับประกาศ ข้อกำหนดในสัญญาและข้อกำหนดการให้ความยินยอมอื่นๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราและไม่ถือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นการแทนที่ข้อกำหนดดังกล่าว เว้นแต่เราจะได้ระบุเป็นอย่างอื่น 

1.7 ข้อกำหนดทั้งหมดนี้ใช้กับผู้ใช้งานอโอโซโด ไม่ว่าผู้ใช้งานนั้นจะสร้างบัญชีผู้ใช้ในฐานะ เป็นผู้ซื้อ และ/หรือผู้ขาย เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นว่าให้ใช้เฉพาะกับผู้ซื้อหรือเฉพาะกับผู้ขาย
 

 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน 

2.1 เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายท้องถิ่นซึ่งมีผลบังคับใช้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ไม่ว่าจะบันทึกไว้เป็นรูปธรรมหรือไม่ และไม่ว่าจริงหรือเท็จ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลจากข้อมูลนั้น (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม)
หรือจากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นใดที่เราได้เข้าถึงหรืออาจเข้าถึง 

2.3 เราอาจขอให้ท่านระบุข้อมูลบางประการเมื่อท่านได้มีการใช้งานบนแพลตฟอร์ม และ/หรือดำเนินการอย่างใดเกี่ยวกับบริการของเรา (เช่น เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเข้าใช้การบริการ และ/หรือการเข้าระบบบนแพลตฟอร์มของเรา)
ทั้งนี้ เราขอแจ้งให้ทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลบางประการให้แก่เรา ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการเข้าใช้บริการของเรา ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละประเทศ ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

(ก) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลและโปรไฟล์ ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ วันเกิด เพศ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (username and password) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) หมายเลขโทรศัพท์ ความสนใจของท่าน และข้อมูลส่วนตัวใดในรูปภาพหรือวิดีโอหรือการอัดเสียงที่ท่านได้อัปโหลดขึ้นไปบนแพลตฟอร์มของเรา 

· ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ขาย เราอาจเก็บรวบรวม ชื่อบริษัท ที่อยู่ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (อาทิ เลขทะเบียนบริษัท ใบอนุญาตทางธุรกิจ ข้อมูลทางภาษี ข้อมูลกรรมการและผู้ถือหุ้น) 

(ข) ข้อมูลบัญชีและธุรกรรมทางบัญชี ซึ่งอาจรวมถึง รายละเอียดบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีเงินฝากของธนาคาร หนังสือรับรองจากธนาคาร ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า/การแจ้งหนี้ของท่าน การจ่ายเงินและคำสั่งซื้อที่มาจากและไปยังท่าน รายละเอียดอื่นใดผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านจัดหาให้หรือซื้อผ่านแพลตฟอร์ม 

(ค) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่ท่านเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม ข้อมูลการเข้าดูผลิตภัณฑ์และการบริการหรือข้อความใดบนแพลตฟอร์ม รวมทั้ง ข้อมูลเว็บไซต์ที่ท่านเข้าดูก่อนท่านจะเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม และข้อมูลเชิงสถิติอื่นใดที่คล้ายคลึงกับข้อมูลข้างต้น 

(ง) ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจรวมถึง ความสนใจของท่าน คำตอบต่อแบบสำรวจการสนใจของท่านสำหรับการรับข้อมูลการตลาดจากเราความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารของท่านความสนใจของท่านต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดโดยเฉพาะรวมถึงข้อเสนอแนะของท่าน (feedback) การสนทนาของท่านอีเมล์หรือประวัติการโทรบนแพลตฟอร์มหรือกับผู้ให้บริการบุคคลภายนอก 

(จ) ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ (Location data) เช่น ข้อมูลเมื่อท่านค้นหาสิทธิพิเศษหรือสถานะการรับ-ส่งของคำสั่งซื้อของท่าน

2.4 เราจะจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบางประเภทโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้อุปกรณ์ของท่านเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราและดำเนินการใด ๆ กับบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุด้านล่างนี้  

วิธีการที่เรารับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2.5 ในระหว่างการใช้งานแพลตฟอร์ม และข้อกำหนดการให้บริการของเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้  

(ก) เมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ของเรา (ทั้งแบบโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์)

(ข) เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา (ทั้งในฐานะผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือในฐานะอื่น) 

(ค) ในฐานะผู้ขาย เมื่อท่านระบุรายการสินค้า และ/หรือบริการสำหรับขายบนแพลตฟอร์ม และ/หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของบริษัทในเครือและดำเนินธุรกรรมกับผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการ 

(ง) เมื่อท่านสมัครใช้งานหรือใช้บริการอื่นใดบนแพลตฟอร์มของเรา และ/หรือบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของบริษัทในเครือ 

(จ) เมื่อท่านได้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม 

(ฉ) เมื่อท่านเปิดใช้งานหรือใช้การบริการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับฟังก์ชันที่มีบนแพลตฟอร์มหรือที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา 

(ช) เมื่อท่านใช้งานระบบฟังก์ชันแอปพลิเคชันขนาดย่อม หรือเกมส์โทรศัพท์มือถือที่มีอยู่บน แพลตฟอร์ม หรือ บริการ  

(ซ) เมื่อท่านบันทึกเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งอัปโหลดบนแพลตฟอร์ม 

(ฌ) เมื่อท่านใช้ระบบการพูดคุยบนแฟลตฟอร์ม  

(ญ) เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อรับสิ่งพิมพ์หรือสื่อการตลาดของเรา 

(ฎ) เมื่อท่านเข้าร่วมการแข่งขัน การส่งเสริมการขาย หรือการสำรวจความคิดเห็น 

(ฏ) เมื่อท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือแคมเปญในแพลตฟอร์ม 

(ฐ) เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีผู้ใช้ของท่านบนแพลตฟอร์มของเรา หรือมีการปฏิสัมพันธ์กับเราทางอื่นใดผ่านการให้บริการภายนอก หรือ แอปพลิเคชันอื่น เช่น เฟสบุ๊ค หรือ กูเกิ้ล 

(ฑ) เมื่อผู้ใช้รายอื่นๆ บนแพลตฟอร์มโพสต์ความเห็นใดๆ บนเนื้อหาที่ท่านได้อัปโหลดบนแพลตฟอร์ม หรือเมื่อท่านโพสต์ความเห็นใดๆ บนเนื้อหาของผู้ใช้อื่นที่ได้อัปโหลดบนแพลตฟอร์ม 

(ฒ) เมื่อบุคคลภายนอกยื่นเรื่องร้องเรียนท่าน หรือเนื้อหาที่ท่านได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม และ 

(ณ) เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรานอกระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมทั้งเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับตัวแทนด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกของเรา 

2.6 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน บุคคลภายนอก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทน คู่ค้า ผู้รับจ้าง หุ้นส่วน และบุคคลอื่นใดที่ให้บริการแก่เราที่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านและหรือดำเนินการตามหน้าที่การให้บริการในนาม ของเราหรือกับบุคคลที่เราร่วมงานด้วย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการการชำระเงิน แหล่งข้อมูลทางราชการ ผู้ให้บริการทางการเงิน เครดิตบูโร การจัดส่ง การตลาด และบริการอื่นของคู่ค้า) บริษัทในเครือของเรา หรือข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ ตามที่ระบุในข้อนี้ และโปรดดูข้อ 2.12 ถึง 2.16 ด้านล่างเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

2.7 ระหว่างการใช้แพลตฟอร์มของท่านและการให้บริการของเรา ท่านยอมรับว่าท่านได้ให้ความยินยอม (ไม่ว่าจะเป็นการให้ความยินยอมกับเราบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของเรา) ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกและ/หรือบริษัทในเครือของเรา มายังอโอโซโดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อกำหนดอื่น  

2.8 ท่านตกลงที่จะส่งเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและไม่ทำให้เกิดความสำคัญผิด และจัดให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เรา เรามีสิทธิในการร้องขอเอกสารและดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ ท่านจัดส่งให้เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ของเราหรือตามที่กำหนดภายใต้ กฎหมาย 

2.9 เราจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางหมวดหมู่ได้เมื่อท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกับเรา เท่านั้น หรือได้ให้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา หรือได้เพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านในการให้เราใช้งานข้อมูลส่ว บุคคลของท่าน เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราบางประเภทหรือบางรูปแบบการใช้งานแก่ท่านได้ หรืออาจไม่สามารถให้ท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ 

2.10 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา ท่านให้คำรับรองและรับประกันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เราได้รับความยินยอมที่จำเป็น ใบอนุญาต และการอนุญาตจากบุคคลภายนอกนั้นที่จะแบ่งปันและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเขาให้แก่เรา และเพื่อให้เราเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลนั้นตามนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ 

2.11 หากท่านลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของเราโดยใช้บัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้อโอโซโดกับบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือใช้ระบบสื่อสังคมออนไลน์อื่นของอโอโซโด เราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้สมัครใจมอบให้แก่ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของท่านตาม นโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าว และเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 

 การเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

2.12 เราหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากเราอาจใช้ คุกกี้ เว็บ บีคอนและเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในการให้บริการแก่ท่านหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่าน 

2.13 เมื่อท่านเข้าชมแพลตฟอร์มผ่านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเราจะบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านได้ส่งมาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านได้เข้าสู่เว็ปไซต์ ซึ่งถือเป็นข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลการใช้งานตามที่ระบุในส่วนที่ 2.2 ด้านบน 

2.14 ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะห์และประเมินเพื่อที่จะช่วยเราให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการและสินค้าที่เรามี รวมถึงเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้รวดเร็วมากขึ้น และข้อมูลยังถูกเก็บรวบรวมเพื่อช่วยให้เราพัฒนาบริการและแพลตฟอร์มให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับท่านรวมถึงให้เราสามารถแสดงโฆษณาของสินค้า บริการ และฟังก์ชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านได้มากขึ้น 

2.15 คุกกี้คือไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (ปกติแล้วจะประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) ที่อยู่ในหน่วยความจำของบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือดูข้อความ คุกกี้ทำให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ดังกล่าวได้ เว็บ บีคอนคือรูปกราฟฟิคขนาดเล็กที่อาจถูกรวมอยู่บนการบริการและแพลตฟอร์มของเราเว็บ บีคอนนั้นช่วยให้เราสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมเพจดังกล่าวเพื่อให้เราสามารถเข้าใจความต้องการและความสนใจของท่าน 

2.16 ท่านอาจจัดการและลบข้อมูลคุกกี้ผ่านบราวเซอร์ของท่าน หรือฟังก์ชันการตั้งค่าของอุปกรณ์ของท่าน อย่างไรก็ดีคุกกี้บางอย่างจำเป็นต้องมีสำหรับการทำงานหลักของระบบ (อาทิ การเพิ่มสินค้าลงตะกร้าสินค้าของท่าน) ดังนั้น การเปลี่ยนหรือการลบคุกกี้อาจมีผลกระทบกับระบบการทำงานที่ใช้บนแพลตฟอร์มหรือกับบริการของเรา 

 

3.การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

วัตถุประสงค์การใช้ 

3.1 เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายท้องถิ่นซึ่งมีผลบังคับใช้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน 

3.2 ภายใต้สถานะในการติดต่อกับเรา (เช่น ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ หรือผู้ใช้งานของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านหรือจากบุคคลภายนอกอาจถูกใช้เพื่อบางวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(ก) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้บริการหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม 

(ข) เพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ที่ท่านอาจได้ลงทะเบียนไว้กับเรา  

(ค) เพื่อทำการวิเคราะห์ ค้นคว้า ดำเนินธุรกิจและการพัฒนา 

• เพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์การใช้บริการของผู้ใช้งานเกี่ยวกับการบริการและแพลตฟอร์ม 

• เพื่อพัฒนาการออกแบบหรือเนื้อหาของหน้าแสดงเนื้อหาต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม และเพื่อการปรับแต่งเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ใช้งาน 

• เพื่อระบุตัวตนของผู้เข้าใช้แพลตฟอร์ม 

• เพื่อทำการสำรวจความเห็น รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้งานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีปัจจุบันของเรา (อาทิ เทคโนโลยีการจดจำเสียง) ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้หรือด้วยวิธีการอื่นใด 

• เพื่อพัฒนาคุณสมบัติการใช้งานเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา (ไม่ว่าจะได้ให้ไว้แก่เราหรือบุคคลภายนอก) เพื่อให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสม และ/หรือ เกี่ยวข้องกับท่านมากขึ้น  

• เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบและค้นคว้า ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มการใช้งาน และ 

• เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของเรา  

(ง) วัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการดำเนินการ 

• เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่านที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การตรวจจับการทุจริต 

• เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง 

• เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ความเห็น การบังคับ ข้อเรียกร้องให้ระงับการเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ท่านได้อัปโหลดลงในแพลตฟอร์ม  

• เพื่อเก็บสถิติและทำการวิจัยข้อมูลสำหรับการรายงาน และ/หรือการเก็บข้อมูลตามที่กำหนดโดยนโยบายภายในและตามที่กำหนดโดยกฎหมาย 

• เพื่อจัดเก็บ เก็บในระบบ สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการ ทางกฎหมาย หรือ ทางธุรกิจ  

• เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำเสนอซื้อ การเข้าซื้อหรือการควบรวมกิจการไม่ว่าในส่วนใดของกิจการ โดยที่เราได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว 

• เพื่อป้องกัน หรือสืบสวน ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือข้อสันนิษฐานของการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายใดของเรา การทุจริต
การกระทำที่ผิดกฎหมาย การละเว้นการกระทำ หรือการกระทำผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากการใช้บริการของท่าน หรือเกี่ยวกับเหตุใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ ระหว่างท่านกับเรา  

• เพื่อการสอบทานธุรกิจ (DueDiligence Checks) 

• เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางกฎหมาย (ซึ่งรวมถึง การแสดงชื่อของท่าน ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลบริษัทของท่าน) ซึ่งรวมถึงคำสั่งให้ดำเนินการภายใต้กฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีใด ๆ คำสั่งจากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่มีเขตอำนาจเหนืออโอโซโด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีใด หรือในกรณีอื่นใดตามที่เราเห็นสมควร 

• เพื่อป้องกันชีวิตหรือ สุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน ผู้ใช้งานของอโอโซโด และ/หรือสาธารณะ  

(จ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ โดยเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการแจ้งให้ท่านทราบเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน  

3.3 ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ซื้อและ/หรือท่านได้ลงนามในหรือลงทะเบียนกับเราแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวทรวมจากท่านหรือผ่านทางบุคคลภายนอกอาจมีการใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นดังต่อไปนี้ 

(1) การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านสำหรับสินค้า (ไม่ว่าจะขายโดยเราหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) 

• เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่ท่านยื่นผ่านทางแพลตฟอร์ม 

• เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์ม เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (อาทิ บริษัทขนส่งซึ่งเป็นคู่ค้าของเรา) หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (อาทิ กรมศุลกากร) สำหรับการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน  

• เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงสถานะการจัดส่งสินค้า 

• เพื่อให้บริการการดูแลลูกค้าเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ เช่น การส่งคืนสินค้าที่ท่านซื้อผ่านแพลตฟอร์ม และ 

• เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมการชำระเงิน (รวมทั้ง การชำระเงินโดยบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร การชำระเงินโดยไม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การโอนเงิน หรือการทำธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet)) ซึ่งเกี่ยวกับการชำระเงินใด ๆ ที่เกี่ยวกับท่าน โครงการส่งเสริมการขายที่ท่านเข้าร่วม และ/หรือ บริการที่ท่านใช้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามธุรกรรมการชำระเงินของท่าน เราจะต้องโอนข้อมูลการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา  

(2) การให้บริการ

• เพื่อแสดงชื่อชื่อบัญชีผู้ใช้ หรือโปรไฟล์ผู้ใช้ของท่านบนแฟลตฟอร์ม (รวมถึงรีวิวใด  ที่ท่านอาจโพสต์) 

• เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้มินิแอปพลิเคชันบนแฟลตฟอร์มและการซื้อทั้งหลายที่ได้ซื้อผ่านทางมินิแอปพลิเคชันเหล่านี้

• เพื่อตอบปัญหาความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งของท่าน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านทางผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของเรา 

• เพื่อแสดงคะแนนบนตารางคะแนนบนแพลตฟอร์มสำหรับแคมเปญเกมส์โทรศัพท์มือถือ หรือกิจกรรมอื่นใด 

• เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นสามารถทราบตัวตนของท่าน (ผ่านทางระบบ ค้นหาเพื่อนของฉันหรือระบบอื่นที่คล้ายคลึงกัน) ในฐานะผู้ใช้บริการเพื่ออนุญาตให้ท่านค้นหาผู้ใช้อื่นและเชื่อมต่อกับพวกเขาบนแพลตฟอร์มและเพื่อสนับสนุนระบบสื่อสังคมในบริการของเรา (หากมี) 

• เพื่อประเมินเอกสารการสมัครใช้บริการเงินกู้ของท่าน และ/หรือเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่น การให้เครดิตหรือสินเชื่อ ประกัน หรือ บัตรเครดิต (หากมี) และ 

• เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโปรแกรมลูกค้าสมาชิกของบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้ที่ได้รับการสนับสนุนโดยผู้ขายหรือแบรนด์) ซึ่งเข้าร่วมบนแพลตฟอร์มของเรา 

(3) การตลาดและการโฆษณา 

• เพื่อให้ข้อมูลที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ท่าน หรือที่ท่านได้ร้องขอจากเรา  

• เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา หรือของผู้ขายสินค้าและบริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเราบนแฟลตฟอร์มของเราเป็นครั้งคราว

• เพื่อช่วยเราทำการตลาดและทำการโฆษณา และ 

• เพื่อทำการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับบริการของเราและใช้ข้อมูลที่ท่านให้แก่เรา เช่น เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (รวมถึงเนื้อหาวิดีโอ) ที่ท่านได้อัปโหลดหรือเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของเรา หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และอาจแบ่งปันโดยสาธารณชน (การกระทำอย่างหลังนี้ไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของเรา) เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาการโฆษณาและแคมเปญทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของแพลตฟอร์ม 

(4) อื่น  

• เพื่อรู้จักผู้ซื้อของเราให้มากขึ้น และ 

• เพื่อดำเนินกระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งจะดำเนินการโดยเป็นไปตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการแจ้งและการได้รับความยินยอมของท่านด้วย  

         3.4 ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ขาย ข้อมูลส่วนบุคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านหรือผ่านทางบุคคลภายนอกอาจถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น ดังต่อไปนี้ 

(1) การให้บริการ 

• เพื่อจัดส่งหรือส่งสินค้าที่ท่านจัดจำหน่ายหรือจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก (อาทิ บริษัทขนส่งสินค้าที่เป็นคู่ค้าของเราหรื บริษัทในเครือ) หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (อาทิ กรมศุลกากร) เพื่อดำเนินการจัดส่งหรือส่งสินค้าที่ท่านจัดจำหน่ายหรือได้จำหน่าย  

• เพื่อตอบปัญหา ความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งของท่าน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านทางตัวแทนด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกของเรา 

• เพื่อตรวจสอบเอกสารที่ท่านนำส่ง และเพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครเข้ามาเป็นผู้ขายกับเราบนแพลตฟอร์มซึ่งรวมถึงเพื่อการทดสอบทางเทคโนโลยีเพื่อให้การสมัครเข้าใช้งานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

• เพื่อแสดงชื่อ ชื่อบัญชีผู้ใช้ หรือข้อมูลของท่านบนแพลตฟอร์ม 

• เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน (รวมทั้ง การชำระเงินโดยบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร การชำระเงินโดยไม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การโอนเงิน หรือการทำธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet)) ซึ่งเกี่ยวกับการชำระเงินใด ๆ ที่เกี่ยวกับท่าน โครงการส่งเสริมการขายที่ท่านเข้าร่วม และ/หรือ บริการที่ท่านใช้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามธุรกรรมการชำระเงินของท่าน ข้อมูลการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล จะถูกโอนให้กับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา  

• เพื่อประเมินเอกสารการสมัครใช้บริการเงินกู้ของท่าน และ/หรือเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับผู้ขายของท่าน ซึ่งรวมถึงบริการเครดิตหรือเงินกู้ประกัน และบัตรเครดิต (เมื่อมีการใช้บริการ)  

• เพื่อให้บริการการขนส่งเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการจัดส่งไม่สำเร็จหรือการคืนสินค้าโดยลูกค้า และ 

• เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้าไปยังท่าน (ซึ่งอาจดำเนินการโดยผู้ขนส่งที่เป็นคู่ค้าของเรา) 

(2) การตลาดและการโฆษณา  

• เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดและการส่งเสริมการขายซึ่งเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา หรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกบนแพลตฟอร์ม หรือบริการที่ให้บริการโดยบริษัทในเครือของเราเป็นครั้งคราว และ 

• เพื่อช่วยเหลือเราในการทำการตลาดและการโฆษณา  

(3) อื่น  

• เพื่อทำความรู้จักผู้ขายของเราให้ดียิ่งขึ้น และ  

• เพื่อดำเนินกระบวนการเลือกอัตโนมัติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งจะดำเนินการโดยเป็นไปตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงการแจ้งและการได้รับความยินยอมของท่านด้วย  

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลใดบ้าง 

3.5 เราอาจแบ่งปัน (หรืออนุญาตให้ทำการแบ่งปัน) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ บุคคลภายนอก และ/หรือ บริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุด้านบน โดยบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือดังกล่าวอาจจะตั้งอยู่ในหรือนอกนอกราชอาณาจักรของท่าน
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง  

(1) ผู้ให้บริการ (อาทิ ตัวแทน ผู้ขาย คู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับเหมาและหุ้นส่วน) เกี่ยวกับบริการต่างๆ อาทิ บริการชำระเงิน ระบบการขนส่งและการส่งสินค้า การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยตลาดและลูกค้า การทำแบบสอบถาม สื่อสังคมออนไลน์ การบริการลูกค้า บริการติดตั้ง
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บโฮสติ้ง เป็นต้น  

(2) ผู้ให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว  

(3) ศาลตุลาการ หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับหน่วยงานหรือหน่วยราชการกำกับดูแลที่มีเขตอำนาจเหนืออโอโซโด และ 

(4) ผู้ใช้งานอื่น ของแพลตฟอร์ม หรือผู้ใช้บริการอื่น  

3.6 ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลดังกล่าว เราจะใช้ความพยายามในการทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอก และบริษัทในเครือของเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล หรือการกระทำใด  ที่เป็นความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น  

การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ 

3.7 เราอาจโอนหรืออนุญาตให้ทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อย่างไรก็ดี เราจะไม่โอนหรือหรืออนุญาตให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนอกราชอาณาจักร เว้นเสียแต่ว่าการโอนข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย ซึ่งรวมถึงตัวอย่างดังต่อไปนี้ คือเพื่อการแจ้งและการได้รับคำยินยอมจากท่านที่เกี่ยวกับประเทศที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปและมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องของประเทศปลายทางนั้น
 

ผู้ให้บริการภายนอก 

3.8 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการภายนอกของเรา หรือบริษัทในเครือของเรา (อาทิ ผู้ให้บริการการชำระเงิน) เพื่อให้ผู้ให้บริการหรือบริษัทในเครือเหล่านั้นสามารถเสนอบริการต่าง ๆ แก่ท่าน ประกอบกับการใช้บริการและแพลตฟอร์มของเรา
การที่ท่านให้ความยินยอมและเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอก หรือบริษัทในเครือของเราให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งจะได้ตกลงร่วมกันระหว่างท่านและผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือของเราดังกล่าว เมื่อท่านได้ยอมรับการใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือของเรา
การเก็บ ใช้ เปิดเผย เก็บรักษาโอน หรือการประมวลผลข้อมูลของท่าน (รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลใด ๆ ของท่านที่เราได้เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกและบริษัทในเครือดังกล่าว)จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือของเราดังกล่าว ซึ่งถือว่าผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านตกลงว่าจะส่งคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการยอมรับ หรือการใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอก หรือบริษัทในเครือของเราดังกล่าวไปยังผู้ให้บริการตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น  

4. การเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้ เปิดเผย เก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

4.1 ท่านอาจแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมต่อการใช้ เปิดเผย เก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยการติดต่อมายังเราผ่านข้อมูลติดต่อที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไข และ/หรือ ข้อจำกัดที่กำหนดภายใต้กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์

4.2 โปรดรับทราบว่าหากท่านแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านต่อการใช้ เปิดเผย เก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราตามวัตถุประสงค์และตามลักษณะที่ระบุด้านบน หรือใช้สิทธิของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะไม่อยู่ในสถานะที่จะให้บริการของเราแก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใดๆ ที่เรามีกับท่านต่อไปได้ และเราจะไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เราหยุดให้บริการแก่ท่าน หรือหยุดปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน เราขอสงวนสิทธิและสิทธิในการได้รับการเยียวยาใดๆ ที่เรามีภายใต้กฎหมายในสถานการณ์ดังกล่าว

ข้อมูลการตลาด

4.3 ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลทางการตลาดได้เสมอผ่านการตั้งค่าในแอพลิเคชั่นมือถือ หรือระบบยกเลิกการรับข้อมูลซึ่งอยู่ในข้อมูลทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยเราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของท่านสำหรับส่งข้อมูลข่าวสารจากเราหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา

5. การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน

5.1 ในการที่ท่านจะใช้แพลตฟอร์มต่อไปและเพื่อให้เราให้บริการกับท่าน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเรานั้นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุให้ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีนั้นไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

5.2 ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ทุกเมื่อโดยการเข้าไปยังบัญชีผู้ใช้ของท่านบนแพลตฟอร์ม

5.3 เราได้ดำเนินการให้มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วแก่บุคคลภายนอก หรือบริษัทในเครือของเรา ซึ่งเป็นบุคคลที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แล้วในกรณีที่ยังคงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

6. การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.1 ท่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเราได้เก็บรวบรวมไว้ได้ หรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดที่เราอาจได้ใช้ เปิดเผย เก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางการตั้งค่าข้อมูลของบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม หรือโดยการติดต่อเราผ่านข้อมูลการติดต่อที่ระบุด้านล่าง และท่านอาจขอให้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการไม่ครบถ้วนในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้โดยผ่านช่องทางเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามข้อร้องขอของท่าน เราอาจจะต้องขอให้ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องขอนั้น เราอาจปฏิเสธข้อเรียกร้องให้แก้ไขข้อผิดพลาดได้หากเราเห็นว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นการก่อกวนหรือไม่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ เมื่อสามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมาย

6.2 เมื่อได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล เราขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าดำเนินการตามสมควรสำหรับการเรียกคืนบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเราจะแจ้งรายละเอียดค่าดำเนินการให้ท่านทราบก่อนการดำเนินการตามข้อร้องขอของท่าน

7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.1 เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล คัดลอก แก้ไขเปลี่ยนแปลง ลบ ทำให้เสียหาย ใช้ในทางที่ผิด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจากความเสี่ยงใดที่มีลักษณะดังกล่าว เราได้จัดให้มีมาตรการการจัดการทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสม อาทิ

(ก) จำกัดการเข้าถึงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าถึง

(ข) ดำเนินการให้มีผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

(ค) ใช้ระบบ 128-บิต เอสเอสแอล (มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต) อันเป็นเทคโนโลยีที่มีกระบวนการในการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการประเมินผลข้อมูลทางการเงินของคุณ

(ง) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย

7.2 ท่านควรรับทราบว่าไม่ว่าอย่างไร ไม่มีระบบการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือการเก็บรักษาข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้เราไม่อาจรับรองความปลอดภัยได้ เรามีความตั้งใจอย่างสูงในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และมีการตรวจสอบและพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของเราอยู่เสมอ

8. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่เราต้องทำหรือได้รับอนุญาตให้ทำได้ภายใต้กฎหมาย หรือตามที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

8.2 เราจะยุติการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำลายช่องทางที่ข้อมูลอาจสื่อถึงตัวท่าน ทันทีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าการเก็บรวบรวมนั้นไม่สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป และไม่เป็นการจำเป็นตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป

9. ผู้เยาว์

9.1 อโอโซโดไม่จำหน่ายสินค้าใดๆ ให้กับผู้เยาว์ (ผู้เยาว์ให้มีความหมายเดียวกับผู้เยาว์ตามที่กฎหมายกำหนด) หรือมีเจตนาที่จะให้บริการแก่ผู้เยาว์หรือให้ผู้เยาว์ใช้แพลตฟอร์ม และเราไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์โดยที่ทราบอยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

9.2 ท่านยืนยันและรับรองว่าท่านมีอายุมากกว่าอายุของผู้เยาว์และท่านมีความสามารถในการรับทราบเข้าใจและยอมรับตามข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากท่านเป็นผู้เยาว์ ท่านสามารถใช้แพลตฟอร์มของเราได้เฉพาะภายใต้การดูแลของบุพการี หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

9.3 หากท่านอยู่ในฐานะบุพการี หรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าว โปรดห้ามผู้เยาว์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับอโอโซโด ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ให้กับอโอโซโด ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และรับผิดชอบในการกระทำของผู้เยาว์ดังกล่าว

9.4 เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บริการบนแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตัวท่าน ผู้ใช้ผู้ดำเนินการในนามของท่านหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการบนแพลตฟอร์ม และต้องดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันการใช้บริการแพลตฟอร์มที่ไม่ถูกต้อง

 10. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก 

10.1 แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก อาทิ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ผู้ขาย หรือช่องทางการชำระเงิน เราจะไม่รับผิดชอบในวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อที่จะทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะจัดการกับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไปจากท่านอย่างไร 

10.2 ในกรณีที่บุคคลภายนอกเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่สามาถควบคุมดูแลเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ โปรดรับทราบว่า บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจกำหนดแนวปฏิบัติในการคุ้มครองและการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างไปจากเรา ด้วยเหตุดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดในการจัดการข้อมูลหรือการรักษาความปลอดภัย (หรือการไม่รักษาความปลอดภัย) และกิจกรรมใด ๆ ของลิ้งก์ดังกล่าว นอกจากนี้ เราขอแจ้งให้ทราบว่า เราจัดทำลิ้งก์ดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่านเท่านั้น ดังนั้น ท่านจะเข้าใช้งานลิ้งก์ดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของท่านเอง อย่างไรก็ดี เรามุ่งหมายที่จะรักษาความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์มและยินดีรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ปลายทางของลิ้งก์เหล่านี้ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงลิ้งก์ที่ไม่สามารถใช้งานได้) 

11. คำถามความคิดเห็น ข้อกังวล ข้อเสนอแนะหรือข้อเรียกร้อง 

11.1 หากท่านมีคำถามใดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
โปรดอ้างถึงรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล/ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

11.2 หากท่านมีข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิใดที่ท่านมีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อเรามาทางระบบสนทนาออนไลน์ของเรา หรือท่างช่องทางดังนี้  Email : Az@aozodo.com

ฉบับ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565